Prijslijst sapvasten

All-inclusive prijs sapkuur in 2019: 745 euro incl. BTW  (of 730 euro als je een kamer deelt)

Op het Aanmeldingsformulier kun je je kuur goedkoper maken door af te zien van:

 

 1. Iriscopie of een massage op maandag door de natuurgeneeskundige van 45 minuten (minus 60 euro)
 2. Therapeutische lichaamsmassage/behandeling van 45 minuten op dinsdag (minus 50 euro).
 3. Therapeutische lichaamsmassage/behandeling van 45 minuten op donderdag (minus50 euro ).

Onze natuurgeneeskundigen zijn aangesloten bij de NWP. Als je aanvullend verzekerd bent, kun je de factuur van dit consult declareren en kan een deel van de kosten vergoed worden. Voor hun verzekeringsvoorwaarden zie www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp.

Onze massagetherapeuten zijn aangesloten bij resp. BATC  voor Liesbeth Meijer. Jozien Dekker is aangesloten bij BvMT (www.bvmt.nl) en het VVET; Verbond van Energetisch Therapeuten.  Als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze kun je de factuur van de behandelingen van de massagetherapeuten declareren en kan een deel van de kosten vergoed worden. Op het all-inclusive arrangement kun je 3 maal de dagprijs declareren.

 

Basisprijs Vastenweekend 2019 : 345 euro incl. BTW  (of 330 euro als je een kamer deelt)

Op het Aanmeldingsformulier kun je je kuur uitbreiden met:

1.Therapeutische lichaamsmassage/behandeling op zaterdag (meerkosten 50 euro).

2.Therapeutische lichaamsmassage/behandeling op zondag (meerkosten 50 euro ).

Onze massagetherapeuten zijn aangesloten bij resp. BATC  voor Liesbeth Meijer en onze massagetherapeute Jozien Dekker is aangesloten bij BvMT (www.bvmt.nl) en het VVET; Verbond van Energetisch Therapeuten. Let op: als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze dan kun je de factuur van deze behandeling(en) declareren en kan een deel van de kosten vergoed worden.

 

KvK en bank

Ons Kvk nummer is 11044031, ons IBAN: NL32 INGB 000 614 9341 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Bankenhoeve te Boven Leeuwen

Gespreide betaling is mogelijk

Je kunt gespreid betalen. De aanbetaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na aanmelding en bedraagt 350 euro voor een kuurweek of 150 euro voor een kuurweekend. Het restant dient binnen te zijn ten minste twee weken voor aankomst en betaal je door overmaking naar IBAN: NL32 INGB 000 614 9341 t.n.v. Bankenhoeve te Boven Leeuwen.

Vergoeding door de werkgever

De meeste kwalen van werknemers ontstaan door leefstijl. Als je teveel stress hebt dan betekent dit dat je bijnieren teveel en te lang cortisol moeten produceren. Dit kan leiden tot een bijnieruitputting. Veel mensen lijden aan dit stress-syndroom van de 21e eeuw. Met vasten en de juiste voedingsadviezen kunnen de bijnieren en de vitaliteit zich herstellen. Daarnaast is het soms in het belang van jou en van je werkgever als jij even afstand neemt van de werkvloer en van je werkzaamheden ter voorkoming van ziekteverzuim of burnout. Wij bieden je de gelegenheid om een week of weekend intern te verblijven in een rustige omgeving met alle aandacht, hulp en ondersteuning die jij nodig hebt om je lichaam en geest te resetten.  Wij bieden je alles om een frisse nieuwe start te maken. Ben je reeds burnout dan kan de hersteltijd vaak aanzienlijk worden bekort als je zicht hebt op de onderliggende problematiek. Wij helpen je om zicht te krijgen en bieden je handvatten en leefstijladviezen om beter met jouw werk- of prive- situatie om te gaan.

Volgens Onderzoeksbureau NIDAP die jaarlijks de cijfers en trends op een rijtje zet op het gebied van personeelsontwikkeling is het gemiddeld jaarlijks ontwikkelingsbudget per werknemer 950 euro. Slechts 27 procent van de werknemers doet aanspraak op dit budget.

Informeer bij je werkgever naar scholingsbudget of budget in het kader van ziekteverzuimpreventie of personeelsontwikkeling.

Vergoeding ziektekostenverzekeraars

Let op: De behandelingen tijdens onze reinigingskuren kunnen mogelijk gedeeltelijk door ziektekostenverzekeraars worden vergoed.  Kiest u voor een reinigingskuur bij de Bankenhoeve dan kunt u, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze, tot maximaal 150 euro (ev. extra behandelingen kunnen hier nog bovenop komen) declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Kijk op uw polis of dit voor u het geval is. Aan het einde van de kuur krijgt u gespecificeerde rekeningen van de diverse behandelaars. Ons behandelteam is aangesloten bij NWP, VNT, BATC, NVPA, NVST en BvMT.

Aanmelden

Aanmelden? Vul dan ons aanmeldformulier in en u krijgt vervolgens een bevestiging van plaatsing, bevestiging van (aan)betaling plus een factuur. Ruim voor aanvang van de kuur krijgt u een informatiepakket met o.a. richtijnen voor voorbereiding van de kuur.

Algemene Voorwaarden en Privacyreglement

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bankenhoeve VOF
Bernhardstraat 21, 6657 AD te Boven Leeuwen tevens bezoekadres;

Telefoonnummer: 0487 – 595550 of 06 53618087
E-mailadres: info@bankenhoeve.nl of info@vastenkuur.nl
KvK-nummer: 11044031

De ondernemer is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
– Aangesloten bij de beroepsvereniging VNT  (vanuit de VNT tevens aangesloten bij het KAB voor klacht- en tuchtrecht) en NVPA en RBCZ;

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten zoals omschreven op www.vastenkuur.nl. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een vastenkuur of andere dienst gedurende een bedenktijd van  14 dagen, na de aanmeldingsdatum, zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, de plaatsingsbevestiging heeft ontvangen
Bij diensten:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de overeenkomst en de ontvangen gegevens.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Na ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst opzeggen. Hiervoor gelden de bepalingen zoals genoemd in de opzeggingsvoorwaarden op het Aanmeldformulier: De aanbetaling van €300,- voor een weekkuur of  €150,- voor een weekendkuur dient te zijn voldaan via Ideal op boekingsdatum. De restantbetaling dient uiterlijk te zijn voldaan twee weken voor aankomst. In geval van annulering tot 2 weken voor aanvang, dan bent u ons verschuldigd € 65,-. Van 2 weken tot 1 week voor aanvang 50% van het kuurbedrag. Binnen een week voor aanvang 100% van het kuurbedrag.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde (aan)betaling te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. (KAB Klacht- en Tuchtrecht, folders zijn aanwezig in de praktijk)
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bankenhoeve: Privacyregelement

Wij beloven dat

Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens Bankenhoeve over jou verzamelt en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als je meer informatie wilt of vragen hebt, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer: Helma Banken) via de gegevens in de paragraaf ‘Contact’ hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 1. een week of weekendkuur bij ons boekt, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen jegens jou te voldoen bij het leveren van die dienst en, waar toegestaan gebruiken we je e-mailadres om, je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van toekomstige kuren
 2. Je keuzes en rechten worden hieronder nader toegelicht. Klik voor meer informatie op elk icoon of scroll naar beneden om het volledige beleid te lezen.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaa.

We verzamelen informatie over jou wanneer je een kuur boekt. Je vult het aanmeldingsformulier in: NAW gegevens, geboortedatum, telefoon, emailadres en bijzonderheden met betrekking tot je gezondheid. Voor aankomst op de Bankenhoeve vragen we je om een gezondheidsverklaring in te vullen.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken uw informatie om uw deelname aan de kuur te bevestigen, een factuur op te stellen, een eventueel gezondheidsrisico in te schatten en de groep en het  (zonodig individuele) kuurprogramma samen te stellen.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

Wij delen jouw gegevens met de kuurbegeleiders die betrokken zijn bij de geleverde dienst: de natuurgeneeskundige, de massagetherapeuten en yogadocente.

Jouw keuzes en rechten

Na afloop van de kuur ontvang je het papieren dossier retour te weten het Aanmeldingsformulier, de ingevulde gezondheidsvragenlijst en het advies op basis van het iriscopieconsult door de natuurgeneeskundige. We bewaren het Aanmeldingsformulier en het advies van de natuurgeneeskundige digitaal inclusief de ogenfoto’s. Je hebt ook recht op toegang tot deze informatie die wij over jou hebben.

Je informatie onderhouden

We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Contact opnemen

Als je vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met jouw informatie omgaan, neem dan contact op met ons. 

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

 • Wanneer je een kuur boekt, verzamelen wij jouw gegevens door het invullen van een Aanmelddformulier die, jouw contact- en factuurgegevens bevatten.
 • Wanneer je onze websites gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het IP-adres.
 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie zoals Bakenhoeve op Facebook zal de social media-site ons indien gewenst enige informatie over jou kunnen verstrekken.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

 1. 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een kuur bij ons boekt, zodat wij:

  • jouw aanmelding kunnen verwerken
  • jouw betaling kunnen aanvaarden, en
  • een kuuraanbod, indien gewenst of noodzakelijk op maat, te maken
  • jou te voorzien van klantenondersteuning.
 1. 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Om je e-mails te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen, voorbereidingmails en eventueel betalingsherinneringen.

Over jouw persoonlijke instellingen

Bij aanmelding bewaren we je aanmeldingsformulier digitaal.

  • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten, waar specifiek vereist en uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

 • Interne dienstverleners. We delen je gegevens binnen het Bankenhoeve team en behoeve van een optimale dienstverlening tijdens de kuur. Na afloop van de kuur ontvang je een factuur van de diverse disciplines om in te dienen bij je ziektekostenverzekering zodat een deel van de kosten gedeclareerd kan worden. Hiervoor gebruiken zij je NAW gegevens.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd) zoals de accountant tbv jaarrekening en onze cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Jouw keuzes en rechten

Jouw keuzes

Als je ons toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

 • Om geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen kan je je uitschrijven, de uitschrijfinstructies staan in elk van de nieuwsbrieven die wij sturen, of neem contact met ons en dan doen wij voor je.

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen: telefonisch, persoonlijk of per e-mail.

Je informatie onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kan je contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze speciale Privacy Office, met inbegrip van onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, Helma Banken), er om te helpen: hbanken@bankenhoeve.nl.

Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.

Helma Banken, Bankenhoeve (2017 – 2020)